null

De twitterende (politie)ambtenaar: kijk uit met wat je twittert!

Voor politieambtenaren gelden strenge eisen van integriteit, betrouwbaarheid en besef van verantwoordelijkheid. Dit ziet uiteraard ook op het verstrekken van gevoelige informatie op sociale media, hetgeen maar weer eens blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Wat was hier aan de hand?

Feiten

De betreffende politieambtenaar heeft op 2 december 2013 twee tweets op twitter geplaatst met de volgende inhoud:

  • [naam twitteraccount] Hoe nieuwswaardig is een basis school leraar die ook jeugdtrainer is en die al 4 weken vast zit voor kinderporno?”;
  • [naam twitteraccount] [naam school]. Maar ik weet verder niets…”.

De naam van het twitteraccount bleek betrekking te hebben op een adjunct hoofdredacteur van een krantenblad. De werkgever achtte dat de ambtenaar zich met deze uitlatingen schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, doordat hij politie-informatie, waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikte, heeft gedeeld met derden buiten de politieorganisatie. Dit plichtsverzuim is zo ernstig dat hem de straf de straf van onvoorwaardelijk ontslag werd opgelegd. De ambtenaar vocht dit ontslag vervolgens aan onder meer met het verweer dat hem het handelen niet kon worden toegerekend vanwege zijn medische situatie.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de stelling van betrokkene dat hij niet wist wat hij deed, niet wordt onderbouwd door de beschikbare medische rapporten. Anders dan de ambtenaar is de rechtbank van oordeel dat zijn handelen hem wel degelijk kan worden toegerekend.

Evenwel acht de rechtbank de straf van onvoorwaardelijk ontslag niet evenredig aan de ernst van het plichtsverzuim, aangezien betrokkene partiële PTSS heeft, ten tijde van het incident een te hoge werkdruk ervoer, toenemende stressfactoren mogelijk hebben geleid tot impulsief, prikkelbaar en ontremd gedrag en het lopende onderzoek geen schade heeft opgelopen door de tweets. Ook neemt de rechtbank in aanmerking dat betrokkene al 32 jaar in dienst was, altijd goed heeft gefunctioneerd en terugkeer naar zijn werk wordt ondersteund door zijn collega.

Gelet op deze omstandigheden verklaart de rechtbank het beroep van de ambtenaar gegrond en zet het ontslag om in een zogeheten voorwaardelijk ontslag. Dit houdt in dat deze straf niet ten uitvoer zal worden gelegd als de ambtenaar zich gedurende vijf jaar niet schuldig maakt aan soortgelijk of enig ander plichtsverzuim. De werkgever kan zich echter niet vinden in de uitspraak en tekent hiertegen hoger beroep aan.

Oordeel Centrale Raad van Beroep (de Raad)

De Raad beslist anders dan de rechtbank. Deze is van oordeel dat sprake is van toerekenbaar plichtsverzuim en dat de eerder gegeven straf van onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig is te achten aan de ernst van het verweten plichtsverzuim. Het door middel van de tweets verstrekken van gevoelige politie-informatie aan de adjunct-hoofdredacteur van het krantenblad is terecht aangemerkt als ernstig plichtsverzuim. De ambtenaar heeft met de tweets in strijd gehandeld met de voor politieambtenaren geldende strenge eisen van integriteit, betrouwbaarheid en besef van verantwoordelijkheid.

Anders dan de rechtbank, is de Raad van oordeel dat de werkgever in het beroep van de ambtenaar op zijn partiële PTSS, de als hoog ervaren werkdruk en het ontstaan van impulsief gedrag als gevolg van stressfactoren geen aanleiding heeft behoeven te zien voor het opleggen van een minder zware straf. Dat het lopende onderzoek geen schade heeft opgelopen, kan daar evenmin aan afdoen, nu dit een toevallige uitkomst is die buiten de invloedssfeer van de ambtenaar heeft gelegen. Ook het langdurige dienstverband van de ambtenaar leidt de Raad niet tot een ander oordeel. Kort en goed, blijft hiermee het eerder gegeven onvoorwaardelijke ontslag in stand. Kortom, kijk dus uit met wat je twittert, zeker als (politie)ambtenaar.