null

UBO inschrijven vóór 27 maart 2022

Vóór 27 maart 2022 moeten alle entiteiten hun UBO’s ingeschreven hebben bij de Kamer van Koophandel. Het Bureau Economische Handhaving (hierna: ‘’BEH’’) ziet toe op de volledigheid en de juistheid van de registraties. Wanneer er verkeerde, niet volledige informatie doorgegeven wordt of er wordt niet op tijd geregistreerd, dan heeft de BEH de bevoegdheid om te sanctioneren. De sanctie kan oplopen tot maximaal EUR 21.750. Daarbij kan er ook een strafrechtelijk onderzoek gestart worden met een taakstraf of gevangenisstraf van maximaal 6 maanden tot gevolg.

U kunt de oplegging van deze vervelende sancties nu nog voorkomen. Een tekenbevoegde van de onderneming, of de notaris kan via de website van de KvK de UBO kosteloos inschrijven. Vanzelfsprekend kan Ten Holter Noordam advocaten u ook terzijde staan, bijvoorbeeld indien u wenst dat de gegevens van de UBO worden afgeschermd.

Wie of wat is de Ultimate Beneficial Owner?

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’), oftewel de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is/uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv, of personen die meer dan 25% economisch belang hebben in een vof of maatschap. Doel hiervan is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Nog een keer dan. De UBO-registratieplicht geldt voor de volgende organisaties:

 • Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen (niet-beursgenoteerd)
 • Stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties
 • Personenvennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese economische samenwerkingsverbanden
 • Kerkgenootschappen

De UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Dit geldt ook voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Deze ondernemingen moeten zich houden aan de regelgeving van het land waarin zij zijn opgericht.

Uitgesloten ondernemingen

Niet alle ondernemingen zijn verplicht de UBO in te schrijven. Voor de volgende groepen geldt de UBO-registratieplicht niet:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • enkele historische rechtspersonen.

Registratieplicht ook bij stichtingen

Het woord ‘Owner’ is misleidend. De registratieplicht geldt namelijk ook bij stichtingen, terwijl een stichting geen ‘eigenaar’ van aandelen kent.  Bij stichtingen gaat het om registratie van de persoon met de feitelijke zeggenschap. De parlementaire geschiedenis noemt o.a. het contractuele of statutaire recht om de meerderheid van de bestuursleden van de rechtspersoon te benoemen/ontslaan of de overheersende invloed op grond van een overeenkomst, zoals bij economische eigendom. Als deze zeggenschapsvorm niet aanwezig is, zijn de statutair bestuurders van de stichting de UBO. Deze worden vaak aangeduid als ‘pseudo-UBO’, maar moeten dus evengoed geregistreerd worden.

Huidige stand in Nederland

In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de KvK. Organisaties die al in het Handelsregister ingeschreven staan, kunnen de UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 opgeven. Voor nieuwe inschrijvers wordt dit direct verplicht. Meer dan 1,6 miljoen organisaties hebben te maken met het UBO-register en goed beschouwd zou het storm moeten lopen. De KvK doet bij navraag onzerzijds momenteel helaas geen uitspraak over het aantal ingeschreven UBO’s sinds het ingaan van de verplichting op 27 september 2020. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat nog lang niet alle UBO’s zich hebben ingeschreven.

Privacy

Vanuit de praktijk is de nodige kritiek geuit op het register omtrent privacy. Een deel van de UBO-gegevens is namelijk openbaar en door eenieder in te zien. Overige gegevens zijn enkel in te zien door bevoegde autoriteiten (zoals het OM). Openbare gegevens betreffen:

 • voor- en achternaam;
 • geboortemaand en –jaar;
 • nationaliteit;
 • woonland;
 • de aard en omvang van het belang.

Volledige afscherming van gegevens gebeurt enkel op verzoek. Dit komt voor honorering in aanmerking als de UBO voorkomt op de lijst van personen die onder politiebescherming staat of als de UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is.

Sancties

Aan het niet registreren van de UBO zijn sancties verbonden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel omtrent de UBO-registratie heeft de Kamer zijn zorgen geuit over het feit dat de verantwoordelijkheid voor registratie bij de entiteiten zelf is neergelegd.[1] Kwaadwillenden zouden wellicht niet tot inschrijving overgaan. Oud minister van Financiën, Hoekstra, gaf in 2020 aan dat hiervoor verschillende mechanismen zijn ingebouwd.[2] Zo schreef de KvK alle UBO-plichtige juridische entiteiten gefaseerd aan met het verzoek tot inschrijving van de UBO’s. Als een aanschrijving niet tot registratie leidde, stuurde de KvK één aanmaning. De KvK levert aan het Bureau Economische Handhaving (BEH) alle benodigde informatie van de entiteiten aan waarvan de UBO’s op 27 maart 2022 niet geregistreerd staan in het handelsregister.

BEH kan vervolgens nog één aanmaning sturen. Indien hier niet op wordt gereageerd, kan BEH onderzoek doen en zo nodig overgaan tot handhavend optreden. Op grond van het duale sanctiestelsel kan BEH processen-verbaal opmaken (die voor de strafrechtelijke handhaving naar het OM worden doorgeleid voor de afdoening ervan) en beschikkingen voor een boete en/of last onder dwangsom (voor de bestuursrechtelijke handhaving).

Heeft u vragen over de UBO-registratieplicht? Neem dan contact op met Aram van Bunge.