Kennismaken - Ten Holter Noordam advocaten

Uitleg noodpakket banen en economie

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een nieuw pakket aan maatregelen gepresenteerd om banen en inkomens zoveel als mogelijk te beschermen. Het doel van dit maatregelenpakket is om de gevolgen van het coronavirus voor zzp’ers, MKB’ers en grootbedrijven in te perken. Bedrijven kunnen dankzij deze nieuwe maatregelen hun personeel doorbetalen, zelfstandigen krijgen meer ademruimte en aan bedrijven wordt een financiële buffer geboden door versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden. De maatregelen op een rijtje:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers die vanaf 1 maart 2020 te maken krijgen met een omzetdaling van minimaal 20% kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkoming mag maximaal 90% van de loonsom bedragen en is afhankelijk van het omzetverlies van de onderneming. Van de door de ondernemer aangevraagde tegemoetkoming zal het UWV 80% voorschieten. Ondernemers mogen in de periode waarin deze tegemoetkoming wordt ontvangen geen personeel ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming geldt eveneens voor werknemers met een flexibel contract, indien zij werkzaam blijven gedurende de aanvraagperiode. Ook komen uitzendbureaus voor deze tegemoetkoming in aanmerking met betrekking tot de uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn.

Deze tegemoetkoming komt in de plaats van de huidige Regeling Werktijdverkorting, waardoor per direct nieuwe aanvragen niet meer worden behandeld. Reeds gedane aanvragen zullen worden afgehandeld via de NOW.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, wordt door gemeenten een tijdelijke versoepelde regeling in het leven geroepen. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud, die het inkomen tot het sociaal minimum aanvult voor een periode van drie maanden. Deze regeling is een aanvulling op het “Besluit bijstandverlening zelfstandigen” (BBZ) met, zoals gezegd, versoepelende voorwaarden. De regeling ziet in de kern er als volgt uit:

  1. De levensvatbaarheidstoets wordt niet toegepast om een snellere behandeling van aanvragen mogelijk te maken. Daarnaast vindt ook geen vermogens- of partnertoets plaats;
  2. Waar inkomensondersteuning onder de oude regeling tot wel 13 weken kon duren, is het streven nu dat de inkomensondersteuning uiterlijk binnen vier weken wordt verstrekt;
  3. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden, en kan maximaal rond de 1.500 euro (netto) per maand bedragen;
  4. De inkomensondersteuning vindt plaats ‘om niet’. Met andere woorden: deze hoeft niet te worden terugbetaald;
  5. Ook kan inkomensondersteuning plaatsvinden middels een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage tot maximaal 10.157 euro. Bij de verstrekking van de lening wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes en voorlopige aanslagen

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en met liquiditeitsproblemen kampen, kunnen eenvoudiger uitstel van betaling voor de belasting aanvragen bij de Belastingdienst. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (BTW). Bij het indienen van de aanvraag hoeven niet meteen bewijsmiddelen te worden meegestuurd. Het uitstel zal onmiddellijk worden verleend en later worden beoordeeld. Een verzuimboete zal niet worden opgelegd of eventueel worden teruggedraaid.

Verder moet, onder normale omstandigheden, bij het niet op tijd betalen van een belastingaanslag 4% invorderingsrente worden betaald, vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De invorderingsrente zal, ter ondersteuning van een vergemakkelijkte betalingsuitstelaanvraag, door het kabinet tijdelijk worden verlaagd naar 0,01% per 23 maart 2020. Dit is van toepassing op alle belastingschulden. Ook zal deze regeling worden toegepast op alle belastingen waarvoor een belastingrente geldt, zoals de vennootschapsbelasting: momenteel 8% en wordt per 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronaproblematiek kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst meteen worden ingewilligd, waardoor ondernemers direct minder belasting hoeven te betalen. Indien het bedrag lager is dan het belastingbedrag dat door de ondernemer reeds is betaald, wordt het verschil uitbetaald door de Belastingdienst.

4. Verruiming ondernemersfinanciering

Het kabinet heeft voorgesteld om het garantieplafond van de “Garantie Ondernemersfinanciering-regeling” (GO) te verhogen van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. De GO is er voor zowel het MKB als voor grote ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De GO zorgt ervoor dat het Ministerie van Economische Zaken ondernemingen kan helpen door een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties te geven. Momenteel geldt een minimum van 1,5 miljoen euro en een maximum van 50 miljoen euro per onderneming, maar het maximum wordt tijdelijk opgeschroefd tot 150 miljoen euro.

Eerder schreven wij al over de vervroegde verruiming van de borgstelling midden- en klein bedrijf (BMKB) – regeling,  waarmee getroffen MKB’ers eenvoudiger geld kunnen lenen. Lees alles hierover in onze blog

Daarnaast ondersteunt het kabinet Qredits: een microkredietverstrekker die een grote groep kleine en startende ondernemers financiert en coacht. Hierbij kunt u denken aan ondernemers in de horeca, bouw, detailhandel en persoonlijke verzorging, die moeilijk aan financieringen kunnen komen. Voor hen stelt Qredits een tijdelijke crisismaatregel open waarmee kleine ondernemers uitstel van aflossing krijgen aangeboden voor de duur van zes maanden, indien zij getroffen worden door coronaproblematiek. Tevens wordt de rente gedurende deze periode verlaagd naar 2%.

5. Noodloket voor ondernemers   

In aanvulling op overige maatregelen, komt er een noodloket om ondernemers in nood tegemoet te komen in de vorm van een gift: een eenmalig vooraf bepaald bedrag van 4.000 euro voor een periode van drie maanden. Het gaat hierbij met name om eet- en drinkgelegenheden en andere ondernemingen die hun werk noodgedwongen door het Coronavirus moeten staken, zoals schoonheidssalons (in verband met de 1,5 meter-afstandseis).

De noodvoorziening is nog niet volledig uitgewerkt, maar wel zijn er al voorlopige voorwaarden opgesteld:

  1. De inkomsten van de onderneming moeten grotendeels zijn teruggelopen, terwijl de vaste lasten doorlopen;
  2. De inkomsten kunnen daarnaast ook niet eenvoudig worden ingehaald, wanneer de coronaproblematiek gaat liggen;
  3. Er moet sprake zijn van een onderneming met een fysieke inrichting buiten eigen huis. Dit betekent dat bijvoorbeeld beautysalons aan huis geen aanspraak kunnen maken op de noodvoorziening.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Per 18 maart 2020 wordt voor de land- en tuinbouwbedrijven een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal in het leven geroepen onder de regeling “Borgstelling MKB-Landbouwkredieten” (BL). Daarmee staat de overheid eveneens borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet voert overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om (voorlopige) aanslagen stop te zetten. Een voorbeeld hiervan is de toeristenbelasting die gemeenten heffen aan ondernemers in de verblijfssector. Voor reeds opgelegde aanslagen aan bedrijven worden de mogelijkheden bekeken om deze aanslagen in te trekken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het pakket economische maatregelenpakket van het kabinet? Of twijfelt u welke maatregelen op u van toepassing zijn, en vreest u liquiditeitsproblemen door de gevolgen van de coronaproblematiek? In deze ingrijpende periode kunt u altijd terecht bij een van onze specialisten voor advies.

Deze blog is geschreven door Amila Kasumovic en Aram van Bunge.