null

Wegwijzer vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022, hebben het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld voor bedrijven in de haven.

Met die wegwijzer wordt ingegaan op bedrijven die nu nog als inrichting worden aangemerkt en daarom een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Onder de Omgevingswet bestaat die vergunningplicht als sprake is van een milieubelastende activiteit.

Hoe dat er precies uit gaat zien, maakt de wegwijzer nog niet duidelijk. Dat is ook niet vreemd, omdat er op verschillende niveaus (Rijk, provincie, waterschap en gemeente) aanvullend regels gesteld (kunnen) worden. In de wegwijzer wordt daarom vooralsnog alleen ingegaan op de regels die vanuit het Rijk gelden. Die regels volgen namelijk uit het Besluit activiteiten leefomgeving, dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook in werking zal treden.

Het uitgangspunt is dat bekeken wordt of sprake is van een kernactiviteit, bijvoorbeeld het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in een opslagtank groter dan 250 liter. Bij die kernactiviteit horen ook het vullen, overslaan en laden en lossen van die vloeibare, gevaarlijke stoffen. Soms zijn uitzonderingen van toepassing, maar dat volgt altijd duidelijk uit de desbetreffende regel(s).

Naast de kernactiviteit kan sprake zijn van een functioneel ondersteunende activiteit, bijvoorbeeld een kantoor (al dan niet met kantine) of een parkeerplaats. De functioneel ondersteunende activiteit kan onder de kernactiviteit vallen en dus omgevingsvergunningplichtig zijn, maar dat hoeft niet. Dat is afhankelijk van de locatie van de functioneel ondersteunde activiteit en of de functioneel ondersteunde activiteit onder de uitzonderingen valt.

Wanneer verder ingezoomd wordt op de kernactiviteit, zijn drie soorten te onderscheiden:

  1. Complexe bedrijven (hierbij vallen alle activiteiten op de locatie onder de omgevingsvergunningplicht),
  2. Activiteiten behorend bij een specifieke bedrijfstak, en
  3. Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen.

In de wegwijzer wordt kort en bondig samengevat welke activiteiten leiden tot categorie 1, 2 of 3, om vervolgens aan de hand van een negental voorbeelden in te gaan op de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning milieu aangevraagd moet worden of wanneer een melding gedaan moet worden.

Omdat de overige overheden (provincie, waterschap en gemeente) nog bezig zijn met hun omgevingsverordeningen en omgevingsplannen, is er nu nog overgangsrecht waarbij de nu geldende regels tijdelijk onderdeel uit gaan maken van het omgevingsplan en de omgevingsverordening van het waterschap. Die tijdelijke regelgeving is, waar van toepassing, ook opgenomen in de wegwijzer. Voor de omgevingsverordeningen van de provincies geldt trouwens geen overgangsrecht, zij moeten hun omgevingsverordeningen klaar hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Met de wegwijzer wordt bedrijven in de haven een goed, eerste handvat geboden om laagdrempelig te bezien en te beoordelen wat er met de Omgevingswet op hen afkomt. Daarbij wordt met duidelijke afbeeldingen en onder verwijzing naar de wettelijke bepalingen duidelijk gemaakt wat er in ieder geval geldt. 

Met het vaststellen van de omgevingsverordeningen van de provincies en de waterschappen en de omgevingsplannen van de gemeente zal te zijner tijd duidelijk worden welke aanvullende regels nog gelden voor de omgevingsvergunning milieu. Dat neemt niet weg dat met de wegwijzer al enige richting gegeven wordt.