null

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): transitievergoeding en bovenwettelijke uitkeringen, het beste uit twee werelden?

Op 1 januari 2020 is het zover. Het merendeel van de ambtenaren krijgt zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Eén daarvan is de wettelijk geregelde transitievergoeding in geval van ontslag.

Transitievergoeding

Indien een werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest, heeft deze recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of door de rechter wordt ontbonden. Dit, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer (echter ook hierop kunnen zich weer uitzonderingen voordoen). Ook indien een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ten minste  twee jaar heeft geduurd op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet, heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. De vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar ander betaald werk te vergemakkelijken.

De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van de dienstbetrekking. Hoe langer de werknemer in dienst is geweest des te hoger is de transitievergoeding. De transitievergoeding is gemaximeerd op € 79.000,-- bruto (2018) of op een jaarsalaris indien dat hoger is dan deze € 79.000,--.

Bovenwettelijke uitkeringen

Het huidige ambtenarenrecht kent geen transitievergoeding. Wel kennen veel overheidswerkgevers een bovenwettelijke uitkeringsregeling. Deze ziet bij ontslag veelal op een aanvulling op de normale WW-uitkering en zelfs een aansluitende uitkering na afloop van de reguliere WW-uitkering. De Wnra brengt echter geen verandering in de bestaande bovenwettelijke uitkeringsregelingen. Met ingang van 1 januari 2020 zullen de onder de Wnra vallende ambtenaren naast de bovenwettelijke uitkeringen ook recht krijgen op een transitievergoeding.

Het beste uit twee werelden?

Je zou dus zeggen dat de ambtenaar vanaf 1 januari 2020 bij ontslag beter af is dan een werknemer in het bedrijfsleven. De verwachting is echter dat de handhaving van de huidige bovenwettelijke uitkeringsrechten niet wenselijk wordt geacht en na verloop van tijd meer zullen worden gemodelleerd naar die in de private sector. Al was het alleen maar al om de ongelijkheid die dit tussen beide groepen werknemers teweegbrengt. Ik breng hierbij herinnering dat één van de belangrijkste redenen voor de Wnra juist is dat de rechtspositie van ambtenaren en werknemers zoveel mogelijk gelijk moet zijn. Zie hierover een eerder door mij geschreven blog.

Wel geldt dat de bovenwettelijke uitkeringsrechten alleen kunnen worden gewijzigd indien daarover overeenstemming wordt bereikt met de vakbonden. Tot die tijd kunnen de betreffende ambtenaren met ingang van 1 januari 2020 genieten van het beste uit twee werelden.

Heeft u hierover nog vragen? De arbeidsrechtadvocaten van Ten Holter Noordam helpen u graag.