Op 1 april 2020 treedt de Wet compensatieregeling transitievergoeding in werking. Werkgevers kunnen op basis van deze regeling een verzoek indienen tot compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige ziekte. In dit artikel leest u wat belangrijk is voor de aanvraag.

Beëindiging slapend dienstverband

De wetgever beoogt met de Wet compensatieregeling transitievergoeding een einde te maken aan het verschijnsel “slapende dienstverbanden”. Volgens de Hoge Raad heeft deze regeling tot gevolg dat een werkgever in beginsel moet instemmen met een voorstel van een werknemer om een dienstverband te beëindigen waarvan de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte is verstreken, onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. 

Compensatieregeling

Compensatie van de transitievergoeding wordt alleen verleend als de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer op of na 1 juli 2015 ten einde is gekomen en de transitievergoeding tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is betaald of na 1 april 2020 zal worden betaald.

Indientermijn

Werkgevers die een transitievergoeding voor 1 april 2020 hebben voldaan krijgen tot 1 oktober 2020 om de aanvraag in te dienen. Als de transitievergoeding na 1 april 2020 is betaald moet de aanvraag binnen 6 maanden na de betaling worden gedaan. Een te vroeg of te laat ingediende aanvraag wordt afgewezen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Er was van sprake een arbeidsovereenkomst;
 • De arbeidsovereenkomst is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) beëindigd;
 • De werknemer was bij de beëindiging nog steeds ziek;
 • De transitievergoeding is betaald;
 • De wijze van berekening van de transitievergoeding en de hoogte van kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte zijn door UWV te controleren. 

Bewijsstukken

De compensatie kan vanaf 1 april 2020 worden aangevraagd door het invullen van een digitaal formulier op de website van UWV. De werkgever dient hiervoor via eHerkenning in te loggen op het werkgeversportaal.

 • Bij dit formulier moeten de volgende stukken worden meegestuurd:
 • De arbeidsovereenkomst;
 • Loonstroken:
  - van de periode van de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was;
  - van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte is geëindigd;
  - van de laatste 12 maanden van het opzegverbod wegens ziekte indien tijdens deze periode ploegen- of overwerktoeslag is betaald;
  - van de laatste 36 maanden van het opzegverbod wegens ziekte indien tijdens deze periode winstuitkeringen of bonussen zijn betaald.
 • Berekening van de transitievergoeding;
  N.B.: UWV wil de berekening van de transitievergoeding waarop de werknemer op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte recht had. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat met de werknemer is overeengekomen.
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding;
 • Bewijs van in mindering gebrachte inzetbaarheids- of transitiekosten;
 • Bewijs waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte (vb.: een beschikking van het UWV, een uitspraak van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst);
 • Een verklaring van de werkgever waarin staat dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, hoelang de periode van arbeidsongeschiktheid heeft geduurd en de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld.

N.B.: deze verklaring is niet vereist als de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte is opgezegd na toestemming van UWV of indien UWV over deze informatie beschikt, bijvoorbeeld als UWV heeft geoordeeld over de aanvraag voor een WIA- of Ziektewetuitkering.

Hoogte compensatie

De compensatie bedraagt niet meer dan de transitievergoeding waar een werknemer op grond van de wet recht op heeft na twee jaar ziekte. Het gedeelte van de transitievergoeding over de periode waarin een loonsanctie is opgelegd wordt niet gecompenseerd.

De werkgever en werknemer kunnen ook een lagere vergoeding zijn overeengekomen, bijvoorbeeld in een beëindigingsovereenkomst. Als deze vergoeding lager is dan de wettelijke transitievergoeding is de compensatie niet hoger dan het overeengekomen bedrag.

Let op: de berekeningssystematiek voor de transitievergoeding is per 1 januari 2020 gewijzigd en hierop is overgangsrecht van toepassing. In het overgangsrecht is bepaald dat de transitievergoeding moet worden berekend op basis van het oude recht als een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gestart voor 1 januari 2020. Is de procedure na 1 januari 2020 in gang gezet, dan geldt het nieuwe recht. 

Beslistermijn

De werkgever ontvangt de beslissing via het werkgeversportaal. Hierin staat of de werkgever compensatie krijgt en hoe hoog de compensatie is. Tegen de beslissing kan bezwaar worden gemaakt.

De duur van de beslistermijn hangt af van het moment waarop de transitievergoeding volledig is betaald. De beslistermijnen zijn:

 • 6 maanden na ontvangst van een aanvraag voor compensatie van een transitievergoeding die voor 1 april 2020 is betaald; of
 • 8 weken na ontvangst van een aanvraag voor compensatie van een transitievergoeding die na 1 april 2020 is betaald.

Heeft u vragen over de compensatieregeling? Of heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem dan contact op met Dymphy Schuurman of Minke Holdtgrefe.