null

Verhuurders opgelet: op ‘goed verhuurderschap’ wordt gehandhaafd

Sinds 1 juli 2023 geldt een landelijke norm voor goed verhuurderschap. Deze nieuwe norm is het startpunt voor handhaving door de gemeente. Gemeenten kunnen nu dus actief handhavend optreden tegen ongewenste verhuurpraktijken. Wat betekent dit voor u en waar moet u zich bewust van zijn?

Goed verhuurderschap

In onze vorige blog is de nieuwe norm voor goed verhuurderschap toegelicht. De regels hebben betrekking op alle fases van het verhuurproces en gelden voor verhuurders van woonruimte (inclusief woningcorporaties), verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars.

Gemeentelijk meldpunt voor huurders

Gemeenten zijn verplicht om uiterlijk 1 januari 2024 een laagdrempelig meldpunt voor huurders te hebben. Huurders kunnen hier ‘verzoeken tot handhaving’ doen. Ook woningzoekenden, omwonenden en anderen kunnen via het meldpunt bij de gemeente terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars.

De gemeente moet handhaven als de norm goed verhuurderschap door een verhuurder wordt overtreden. Let op: dit geldt alleen ten opzichte van private verhuurders en dus niet voor woningcorporaties. Huurders van woningcorporaties kunnen hun klacht melden via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie.

Mogelijkheden tot handhaven

Stelt de gemeente een eerste overtreding van de norm goed verhuurderschap vast, ontvangt de verhuurder een waarschuwing tenzij de overtreding zo ernstig is dat een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom noodzakelijk is.

  •  Last onder bestuursdwang: dit is een last tot het geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de verplichting om te dulden dat de gemeente de last door feitelijk handelen ten uitvoer legt, als de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.
     
  • Last onder dwangsom: dit is een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de verplichting tot betaling van een geldsom als de last niet of niet geheel wordt uitgevoerd.

    Dit zijn zogenoemde herstelsancties. Past een verhuurder of verhuurderbemiddelaar zijn gedrag niet aan, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.
  • Bestuurlijke boete: bij het bepalen van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met de ernst van de overtreding. De eerste bestuurlijke boete die aan de verhuurder wordt opgelegd is van de vierde categorie, bedoeld in het Wetboek van Strafrecht. Per 1 januari 2022 is dat maximaal € 22.500. Als bij de constatering van het handelen in strijd met de regels van goed verhuurderschap binnen een tijdvak van vier jaar voorafgaand aan die constatering eerder een bestuurlijke boete is opgelegd voor datzelfde feit, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van de vijfde categorie, bedoeld in het Wetboek van Strafrecht. Per 1 januari 2022 is dat maximaal € 90.000.

De boete wordt opgelegd aan de verhuurder. Per verhuurde woonruimte kunnen er verschillende overtredingen zijn zodat boetes bij elkaar kunnen worden opgeteld. Een verhuurder kan ook bij meerdere verhuurde woonruimtes overtredingen begaan. In dat geval kunnen boetes ook bij elkaar worden opgeteld.

Inbeheername woning

Op grond van de Wet goed verhuurderschap kan ook besloten worden tot inbeheername van de woning waarin regels worden overtreden. Deze tijdelijke maatregel is mogelijk in drie situaties:

  1. de verhuurder overtreedt de regels voor goed verhuurderschap en hem is in het tijdvak van vier jaar voor deze constatering al twee keer een bestuurlijke boete opgelegd;
  2. de door de verhuurder aangevraagde verhuurvergunning wordt geweigerd terwijl de woonruimte is verhuurd; of
  3. een verleende verhuurvergunning wordt ingetrokken terwijl de woonruimte is verhuurd. In dit laatste geval móét de gemeente tot inbeheername besluiten.

Let op: openbaarmaking gegevens

De gemeente moet gegevens van de verhuurder of verhuurbemiddelaar openbaar maken als een bestuurlijke boete aan hem is opgelegd voor het handelen in strijd met de regels voor goed verhuurderschap of wanneer een besluit tot inbeheername is genomen.

De openbaarmaking ziet in ieder geval op de bedrijfsnaam van de verhuurder of het verhuurbemiddelingsbureau. De namen van de werknemers van de verhuurder of verhuurbemiddelaar worden alleen openbaar gemaakt als de daarmee gepaard gaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die personen opweegt tegen het doel van de openbaarmaking.

De openbaarmaking van de bestuurlijke boete wordt na vier jaar beëindigd. De openbaarmaking van de inbeheername wordt beëindigd als de gemeente het beheer beëindigt.

Slot: verhuurder kom in actie!

Het spreekt voor zich dat regels voor goed verhuurderschap nageleefd moeten worden om te voorkomen dat handhavend wordt opgetreden. Wees er van bewust dat huurders zelf verzoeken tot handhaving bij de gemeente kunnen doen.

Het is ook van belang dat modelhuurovereenkomsten en/of algemene voorwaarden (tijdig!) aan worden gepast. Daarnaast moet een selectieprocedure voor het toewijzen van woningen en een schriftelijke werkwijze ter voorkoming van ongerechtvaardigd onderscheid in beeld worden gebracht. Informeer uw huidige huurders ook tijdig (uiterlijk 1 juli 2024) over de veranderingen.

Heeft u vragen over deze nieuwe wet en/of de gevolgen daarvan? Neem dan vrijblijvend contact op met Daniëlle de Vos of Dagmar van der Wal.