null

No-deal Brexit: erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

In geval van een no-deal Brexit op 31 oktober a.s. houdt alle EU-regelgeving ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk op dat moment op te bestaan. Dat geldt dus ook de EU-verordening die gaat over jurisdictie, erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen (Verordening EU 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – de “Verordening”). Dit betekent dat vanaf die datum vonnissen van EU gerechten niet langer in de VK erkend en ten uitvoer gelegd kunnen worden en vonnissen van VK gerechten niet langer in EU landen. De algemene en bijzondere regels van jurisdictie zoals in de Verordening neergelegd gelden dan ook niet meer.

Voor wat betreft erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geldt tussen het VK en Nederland echter nog een oud bilateraal verdrag: het Verdrag van 17 november 1967 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de wederkerige erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken (het “Verdrag”). Dit verdrag is nooit opgezegd maar “slaapt” sinds de toetreding van het VK tot de EU.

Het Verdrag zal in geval van een no-deal Brexit “herleven”. En dat is goed nieuws, want een verdrag is een noodzakelijk vereiste voor erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Nederland. Is er geen verdrag, dan geldt een Engels vonnis niet en moet in Nederland een nieuwe procedure worden gestart – waarvoor dan wel bevoegdheid van de Nederlandse rechter moet bestaan. De Nederlandse rechter beoordeelt dan de zaak opnieuw (daarbij kan overigens mogelijk wel een “fast track” gelden waarbij de rechter de beslissing en de gronden overneemt – maar een nieuwe procedure is te allen tijde nodig).

Met het in ere herstelde Verdrag is dat dus niet nodig. Via dit Verdrag zullen VK-vonnissen in Nederland erkend en ten uitvoer gelegd kunnen worden en vice versa. Wel bestaan er verschillen tussen het Verdrag en de Verordening, waarvan de meest in het oog springende de volgende zijn:

  • de Richtlijn gold ook op Aruba; dat is met het Verdrag niet het geval;
  • het Verdrag bevat geen regels voor jurisdictie; alleen voor erkenning en ten uitvoer legging;
  • de Richtlijn gold ook voor authentieke akten; het Verdrag niet;
  • het Verdrag noemt specifiek “claims in rem”, omschreven als vonnissen die ook werking hebben tegen derden;
  • erkenning geschiedt niet automatisch, maar rechterlijke machtiging is vereist.

 

Maar ook in geval van een no-deal Brexit zal er dus een betrekkelijk eenvoudig systeem blijven bestaan voor het verkeer van rechterlijke beslissingen tussen het VK en Nederland.