Juist in deze tijden, waarin de persoonlijke situatie van werknemers en cliënten centraal staat, kunnen bij zorginstellingen de privacyregels ongemerkt op de achtergrond raken. De wettelijke bepalingen gelden echter onverkort. Hieronder worden enige mogelijke vragen behandeld.

1. Mag ik de temperatuur van mijn zorgpersoneel bij binnenkomst op de zorginstelling meten en vastleggen?

Nee, een zorgorganisatie mag de temperatuur van de zorgverleners of huishoudelijke hulp niet op die wijze verwerken op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). De temperatuur van een werknemer zegt iets over de gezondheid van die werknemer. Dat betekent dat dit persoonsgegeven kwalificeert als een bijzonder persoonsgegeven, dat niet verwerkt mag worden tenzij een van de uitzonderingsgronden in artikel 9 AVG van toepassing is. 

2. Wat mag wel ik wél vragen aan mijn zorgpersoneel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Volgens de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens “AP”, mag alleen een Arboarts zorgverleners controleren op het virus. Wel mag u een zorgmedewerker zelf vragen de gezondheid in de gaten te houden, bijvoorbeeld door zelf de temperatuur op te meten. U mag deze gegevens volgens de AP echter niet verwerken (opvragen, vastleggen, etc.). Bij een vermoeden van besmetting mag u een zorgmedewerker verzoeken contact op te nemen met een Arboarts. De uitleg van de AP is vrij strikt en de toezichthouders in Europa verschillen van mening over de uitleg van de toepasselijke regels. Wilt u aanvullende maatregelen nemen maar twijfelt u over de rechtmatigheid? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

3. Wanneer ik constateer dat een zorgverlener verschijnselen van besmetting vertoont, mag ik hem of haar dan naar huis sturen?

Ja, in principe mag u van uw zorgpersoneel verlangen dat zij meewerken aan een veilige omgeving binnen de zorginstelling. U mag echter niet registreren wat er met de gezondheid van de zorgverlener aan de hand is; dit mag slechts de Arboarts doen. U kunt de zorgverlener gewoon ziekmelden via de normale procedure van de zorginstelling.

4. Mag ik bezoekers van de zorginstelling controleren op het coronavirus?

Op 19 maart maakte minister de Jonge bekend dat bezoek in verpleegtehuizen als gevolg van het coronavirus niet meer toegestaan is. Uitgezonderd is bezoek voor mensen in de allerlaatste levensfase. Voor deze mensen en voor wanneer de lockdown opgeheven wordt, kan het relevant zijn om als nog te vragen naar virusverschijnselen of factoren die een verhoogd risico vormen op het virus. Let op dat gegevens die iets zeggen over de gezondheid van een bezoeker niet verwerkt mogen worden tenzij een uitzonderingsgrond in artikel 9 AVG van toepassing is. Denk hierbij aan uitdrukkelijke toestemming of indien dit niet mogelijk is, onder uitzonderlijke omstandigheden het vitale belang van de bewoners van de zorginstelling. Andere 'normale' persoonsgegevens mogen verwerkt worden op basis van toestemming van de bezoeker, een gerechtvaardigd belang of in een laatste uitzonderlijke geval de vitale belangen van de bewoners of bezoekers.