null

Verplichte aansluiting zorgaanbieder bij Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Is een zorgaanbieder verplicht zich aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds in de zorg, namelijk Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)? Voor het antwoord op deze vraag is zorgvuldige beoordeling van de werkingssfeerbepaling in het verplichtstellingsbesluit krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 van belang. De werkingssfeerbepaling stelt, kort gezegd, dat werkgevers in:

de intramurale en/of extramurale zorg, huisartsenzorg, gezondheidscentra, tandartsen, ambulancezorg, jeugdzorg, het welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang, de rechtsbijstand, Protestantse Kerk in Nederland, kunstzinnige vorming, sport, tandtechniek en toneel en dans, verplicht zijn om deel te nemen in PFZW.  

Belang aansluiting pensioenfonds zorgonderneming

Een belang voor een zorgaanbieder om niet aangesloten te zijn, kan zijn dat de onderneming bij een pensioenverzekeraar een goedkopere en/of betere pensioenregeling voor haar werknemers kan sluiten.

Belang aansluiting PFZW

Een bedrijfstakpensioenfonds als het PFZW is verplicht om pensioen uit te keren aan iemand die gewerkt heeft bij een onderneming die onder de werkingssfeerbepaling valt. Dat is ook het geval als die onderneming in het verleden helemaal geen premie heeft afgedragen. Dat is anders bij een pensioenverzekeraar. Die hoeft alleen maar uit te keren aan een werknemer waarvoor premie is betaald.

Als een werknemer van een zorgaanbieder zich meldt bij PFZW en kan bewijzen dat hij bij een onderneming heeft gewerkt die onder de werkingssfeerbepaling valt, moet PFZW pensioen gaan uitkeren alsof in de dienstjaren premie zou zijn afgedragen. Natuurlijk gaat PFZW dan proberen die premie alsnog bij de zorgaanbieder te innen. Dat gaat altijd over hele grote bedragen, terwijl een beroep op verjaring niet altijd slaagt, zodat de praktijk veelal uitwijst dat dit traject eindigt in een faillissement van de zorgaanbieder en PFZW uiteindelijk toch niet (alle) premie kan innen. De bedrijfstakpensioenfondsen proberen daarom zo vroeg mogelijk ondernemingen die onder hun werkingssfeer vallen, te benaderen.

Voorbeelden van de werkingssfeer in de praktijk

Een zorgaanbieder in de verslavingszorg en een zorgaanbieder die commerciële, niet verzekerde cosmetische behandeling verzorgde, meenden niet onder de verplichtstelling van PFZW te vallen. Zij hadden allebei een besloten vennootschap opgericht en daarnaast een stichting. Door de stichtingen werden de behandelovereenkomsten met de cliënten aangegaan. Ook de declaraties bij de verzekeraars, voor zover er sprake was van verzekerde zorg, werden door de stichtingen verzorgd.

De werknemers van de besloten vennootschappen verleenden verpleegkundige bijstand en administratieve diensten, die noodzakelijk waren om de medische diensten te kunnen verrichten.

In de procedures die door deze zorgaanbieders met PFZW werden gevoerd, oordeelde de Rechtbank Midden Nederland dat de besloten vennootschappen verplicht aan moesten sluiten bij PFZW. Zij verleenden immers feitelijk de zorg zoals in het verplichtstellingsbesluit is omschreven. Ook de administratieve diensten vallen daaronder, omdat die noodzakelijk zijn om de medische diensten te kunnen verrichten.

De werkgevers beriepen zich er nog op dat zij alleen maar werknemers detacheerden, althans uitleenden. De rechter ging daar niet in mee. De werknemers werkten immers niet onder leiding van de stichting waaraan zij uitgeleend zouden zijn, maar verrichtten hun werk onder de leiding van de besloten vennootschap. Er was daarom niet voldaan de eisen die de wet aan een uitzendovereenkomst stelt.

De zorgaanbieder die commerciële, niet verzekerde cosmetische behandelingen verzorgde, beriep zich nog op een uitzondering in het verplichtstellingsbesluit. Daarin staat immers dat de verplichtstelling niet geldt voor de werkgever die als privékliniek geen van overheidswege gefinancierde zorg verleent. Feitelijk bleek de stichting echter ook nog een gedeelte van de verleende zorg bij zorgverzekeraars te declareren, zodat het standpunt dat alleen maar niet verzekerde zorg werd verleend, niet juist was. Als dit niet zo was geweest, had de zaak anders gelegen.

Voorkom dat PFZW overgaat tot inning van niet afgedragen premies

Bij het starten of wijzigen van zorgactiviteiten is het zaak om in ieder geval te kijken of de nieuwe of gewijzigde activiteiten de onderneming binnen de werkingssfeer van de verplichtstelling van aansluiting bij PFZW brengen. Door vooraf hier zekerheid over te krijgen kan worden voorkomen dat het PFZW in een later stadium overgaat tot inning van de niet afgedragen premies, met alle gevolgen van dien.

Heeft u aanvullende vragen over de verplichte aansluiting bij PFZW? Neem contact met Dymphy Schuurman of Emiel de Joode.