null

Werkgeversverklaring: wel of niet bindend voor werkgever?

Vrijwel iedere werkgever krijgt regelmatig de vraag of hij een werkgeversverklaring wil afgeven. De werknemer heeft deze nodig voor het verkrijgen of verhogen van zijn hypotheek of een andere lening. Sommige bedrijven geven standaard een werkgeversverklaring af, anderen denken hier wat langer over na of geven helemaal geen verklaring. In dit blog wordt ingegaan op de vraag welk risico de werkgever loopt bij het afgeven van een werkgeversverklaring met deze intentieverklaring. Is het afgeven van een werkgeversverklaring verplicht voor de werkgever en is dit een juridisch bindend document of niet?

Intentieverklaring bij werkgeversverklaring

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het wel of niet afgeven van een werkgeversverklaring geen moeilijke vraag. Dat ligt anders bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het onderdeel in de werkgeversverklaring waar veel over is te doen, is de zogenaamde intentieverklaring: “Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.” Veel werkgevers willen de werknemer wel helpen bij de financiering van een (nieuw) huis, maar willen zich niet verplichten tot het nu al toezeggen van het vast in dienst nemen van de betreffende werknemer.

Afgeven werkgeversverklaring is niet verplicht

In de wet is geen verplichting opgenomen voor de werkgever om een werkgeversverklaring af te geven. De werkgever mag zelf beslissen of hij de verklaring al dan niet afgeeft. Wel moet de werkgever zich houden aan de eisen van het goed werkgeverschap. Hij kan de afgifte niet onredelijk weigeren.

Niet bindend

Uit de rechtspraak volgt dat de werkgeversverklaring geen voor de werkgever bindend document is. Een werknemer kan geen vast contract afdwingen als de werkgever in de werkgeversverklaring de hierboven geciteerde vraag met “ja” heeft beantwoord en er geen bijkomende omstandigheden zijn.

Zo oordeelde de Kantonrechter ’s-Hertogenbosch dat de werknemer die zich beriep op vier aan hem afgegeven werkgeversverklaringen, er niet zonder meer op mocht vertrouwen dat hij daadwerkelijk een vast contract had gekregen. Dit omdat de werknemer niet uitdrukkelijk bij zijn verzoek had gemeld dat hij de verklaringen niet alleen voor een (aanvullende) hypotheek aanvroeg, maar ook om op papier te krijgen dat hij een dienstverband voor onbepaalde tijd had. Bovendien werden de verklaringen door een administratief medewerker ingevuld, zonder dat overleg plaatsvond met de directie.

In die lijn oordeelde ook de kort geding rechter in Arnhem. De werknemer kon geen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, nu voor de werknemer duidelijk was dat de werkgeversverklaring enkel zag op de verkrijging van de financiering voor een leaseauto.

Maar, let op

Als de werkgever een werkgeversverklaring afgeeft terwijl hij op dat moment al weet dat hij de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer zal beëindigen, bestaat er wel een risico. Door het afgeven van de werkgeversverklaring zal de werknemer waarschijnlijk een hypotheek of lening krijgen, waardoor zijn maandlasten zullen toenemen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst vervolgens beëindigt, brengt hij zijn werknemer financieel gezien in een lastig parket. Rechters kunnen in dergelijke gevallen een (extra) schadevergoeding toekennen aan de werknemer. Zo nam de Kantonrechter Haarlem de verzwaarde hypotheeklasten als verhogende omstandigheid mee bij het vaststellen van een ontslagvergoeding.

Overigens is het afgeven van een valse verklaring een strafbaar feit.

Niet bindend, ook niet geheel zonder risico

Uitgangspunt is dat een werkgeversverklaring een werkgever niet kan verplichten aan de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Wel is het verstandig bij het afgeven van de werkgeversverklaring duidelijk en schriftelijk aan de werknemer mede te delen dat de verklaring ziet op het verkrijgen van de gewenste financiering, maar dat hieraan geen arbeidsrechtelijke rechten kunnen worden ontleend. Het afgeven van een werkgeversverklaring terwijl de werkgever al weet dat hij de arbeidsovereenkomst binnenkort zal beëindigen levert een strafbaar feit op. De werkgever loopt bovendien het risico dat hij een schadevergoeding aan de werknemer moet betalen.

Kortom: de werkgeversverklaring is niet bindend, maar ook niet geheel zonder risico. Heeft u vragen over de werkgeversverklaring? Neem contact op met Dymphy Schuurman of Emiel de Joode of een van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Deze blog is geschreven door Eva van Sliedregt, juridisch medewerker en Léon Peeters, arbeidsrechtadvocaat.